•  
  •  
  •  

 

 

Проект "Поглед към бъдещето"

През  м. ноември 2019 г. в ОУ „Г.Бенковски“ с. Беломорци започнаха дейностите по проект „Поглед към бъдещето“, който е  поредния спечелен проект към  център за образователна  интеграция на деца и ученици от етническите малцинства / ЦОИДУЕМ/ по конкурсна процедура 33.18-2019. Приоритетът, по който е разработен проекта е: „Реализиране на интегрирани дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система“. Проектът ще се реализира в рамките на десет месеца и е на стойност 19984,40 лв.

Дейностите ще бъдат насочени към справяне с изолацията на учениците, предотвратяване на ранното им отпадане от образователната система и връщане на отпадналите ученици в училище. Приобщаване на родителите към училищния живот и подобряване мотивацията им да образоват децата си, включването им в две лектории, едната от които изнесена съвместно с ученици и учители. Чрез реализирането на проекта ще се създадат предпоставки за промяна на обществените стереотипи към ромското етническо малцинство и обстановка на междуетническа толерантност, взаимно уважение

и търпимост.

 В ОУ „Г. Бенковски“ ще бъдат сформирани четири клуба:
            - клуб  „В пекарната на баба“, в който ще бъдат застъпени дейности за проучване, записване и изпълнение на традиционни рецепти за приготвяне на хляб, пити, баници, баклави и др. Формиране у учениците на почит и уважение към хляба. Придобиване на умения за месене на хляб, точене на кори за баница и т.н.
           - клуб „Приложно-декоративни изкуства“ - проучване и пресъздаване на културата и традициите в региона със средствата на приложните изкуства: моделиране, рисуване, апликиране.
           - клуб "С музика и танц в сърцето" - ще се пресъздава танцовото и песенно изкуство на различните етноси. Децата ще разучават танци и изпълняват песни свързани с обичаи и традиции характерни за етносите от селото.
           - клуб " Спорт и здраве" - учениците ще участват в различни спортни занимания, които ще способстват за подобряване на тяхната физическа дееспособност и здравословно състояние. Ще се организират турнири и състезания по различните видове спорт.
         Ангажирането на децата в допълнителни дейности е предпоставка за повишаване интереса им към учебния процес. Чрез предвидените дейности в проекта учениците ще бъдат поставени в условия на интересна, нетрадиционна за тях обстановка :  „Училище сред природата“ и „Училище на морето“. Със заложените дейности ще подпомогнем образователната интеграция на учениците - роми, ще ги приобщим към училището, за да го почувстват като свое, да имат желание да го посещават, да не допускат безпричинни отсъствия и да завършват и продължат успешно образованието си.

 

Календар

 

Контакти