•  
  •  
  •  

 

 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Провеждане на извънкласни занимания в клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения "Забавна информатика", с цел повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности от училището, съгласно Правила за изпълнение на дейност 6 по проекта. Ръководиител на клуба: Мехмед Ахмедов

По време на дистанционното обучение клуба временно преустанови своята дейност, но от 13 април 2020 г. дейността му беше възобновена  в платформата Microsoft  Teams. Учениците с желание участват в дейностите на клуба и непрекъснато обогатяват своите знания и дигитални компетентности.

 

        

       

     

 

Календар

 

Контакти