•  
  •  
  •  

 

 

Среща -разговор "Защо искам да бъда в училище?" и заключителна конференция

 

На 30 септември 2020 година  в Основно училище „Георги Бенковски“ с. Беломорци  си проведе  среща -разговор "Защо искам да бъда в училище?" и заключителна конференция  по  проект „Поглед към бъдещето“, конкурсна процедура 33.18-2019, Договор № БС33.18-2-023/29.10.2019 г., сключен с Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)  на тема „Преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи“.

Присъстваха ученици, учители, родители и общественост от с. Беломорци. Срещата -разговор "Защо искам да бъда в училище?" целеше учениците, участници в проекта, включително и тези върнати в образователната система да разкажат за преживяванията си, за удовлетвореността си от участието им в проекта и за значението на училището в живота им.  Очакваме участниците  в дейностите да променят трайно своето отношение и виждане към училището, ученето и необходимостта да се образоват. Споделяйки своя опит с другите ученици и родители да ги стимулират към по-активна позиция в училищния живот, към осъзнатост на ценностите за образование и недопускане на отпадане от училище .

Освен учениците, родители, участвали в проекта споделиха своето положително мнение за проведените дейности, подчертаха удовлетворението си от ролята  на училището за обучението и възпитанието на децата им.

Всички участници заявиха задоволство от участието им в проект „Поглед към бъдещето“ и заявиха готовност за участие в бъдещи  проекти.

Заключителната конференция включваше презентиране на дейностите по проект „Поглед към бъдещето“, представяне на постиженията на учениците, формите в които са участвали, включването в дейностите на родителите, както и бъдещите очаквания от въздействието на проекта. Подчертана беше  ролята на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Конференцията завърши с кратка художествена програма, представена от участниците в проекта.

 

Диана Стоянова

Ръководител на проект „Поглед към бъдещето“

         

 

Календар

 

Контакти