•  
  •  
  •  

 

 

Основно училище „Георги Бенковски“ с.Беломорци, общ.Омуртаг, обл.Търговище

 

 

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                                         (Диана Стоянова )

                                                 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за 7  клас

                                                                      

 

 

 

Учебна година:  2020/2021

Форма на обучение:  дневна

Организация на учебния ден:  целодневна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 10/ 11.09.2020 г.,      утвърден със заповед на директора        №РД-372/ 11.09.2020 г. и е съгласуван с Обществения съвет с Протокол №6/10.09.2020г.

 

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Прогимназиален етап

VІІ клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

5

180

 

Чужд език - руски

3

108

 

Математика

4

144

 

Информационни технологии

1

36

 

История и цивилизации

2

72

 

География и икономика

2

72

 

Биология и здравно образование

2

72

 

Физика и астрономия

1,5

54

 

Химия и опазване на околната среда

1,5

54

 

Музика

1,5

54

 

Изобразително изкуство

1,5

54

 

Технологии и предприемачество

1

36

 

Физическо възпитание и спорт

2

72

 

Общо за раздел А

28

1008

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

3

108

 

1.Български език и литература

1

36

2.Математика

1

36

3.География и икономика

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

31

1116

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

 

4

144

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

31

1116

 

 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: лека атлетика,  съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

 

 

 

 

 

 

Календар

 

Контакти