•  
  •  
  •  

 

 

Основно училище „Георги Бенковски“  с.Беломорци, общ.Омуртаг, обл.Търговище

 

 

 

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

                                                                                    (Диана Стоянова)

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

за 4 клас

                                                                      

 

 

 

Учебна година: 2020/2021

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 10/11.09.2020 г. ,  утвърден със заповед на директора                     № РД-369/11.09.2020г. и съгласуван с Обществения съвет с Протокол №6/10.09.2020г.

 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

Начален етап

ІV  клас

Учебни седмици

34

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

7

238

 

Руски език

3

102

Математика

4

136

 

Компютърно моделиране

1

34

Човекът и обществото

1

34

 

Човекът и природата

2

68

Музика

1,5

51

 

Изобразително изкуство

1,5

51

 

Технологии и предприемачество

1

34

 

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

 

Общо за раздел А

24,5

833

 

Раздел Б – избираеми учебни часове

 

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

 

1.Български език и литература

1

32

2.Математика

1

32

3.Изобразително изкуство

0,5

16

Общо за раздел А + раздел Б

27

918

 

Раздел В – факултативни учебни часове

 

 

4

128

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

27

864

 

 

 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: лека атлетика,  съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

 

 

Календар

 

Контакти