•  
 •  
 •  

 

 

 

 

                                   ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ “ С.БЕЛОМОРЦИ

                                         Общ.Омуртаг                                    Обл.Търговище

____________________________________________________________________________________

                                                         ул.”Ив.Станков” №20  тел:0605/6- 48-47, факс:0605/6-48-47

                                                           e-mail: oy_ g.benkovski.bc@abv.bg

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

                                ДИАНА СТОЯНОВА

                                 ДИРЕКТОР

 

 

 

 

 

М Е Р К И

 

ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА

 

В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приети на  заседание  на Педагогическия  съвет, Протокол № 10 /11.09.2020 година

Системата на училищното образование има постоянните и мащабни задачи - да включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие. Към тях пред предстоящата учебна година се добавя още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Това прави идните 10 месеца трудни и изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да намерим формулата и баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга.

 

 

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията

 

І. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

1. Спазване на общите здравни мерки.

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем е задължително:

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори,  учителска стая.

 – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;

– от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки /класове/ етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание. Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването. Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове.

 

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

 Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, 5 еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука. На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки курс.

 

 4. Засилена лична хигиена и условия за това:

· Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи.

 · Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните стаи, лабораториите и работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана.

 · Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.

 · Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.

· Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.

 

 5. Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“

 6. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията

· Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.

 · Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.

 · Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.

 · Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.

 

 7. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.

· Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.

 · При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

 

ІІ. Препоръчителни мерки

 

А. За осигуряване на дистанция между паралелките

 

1. Класни стаи и организация на учебния процес

· Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – компютърен кабинет и физкултурна стая.

· Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.

· Използване на един учебен чин от един ученик и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно,

· Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.

 

2. Коридори и стълбища

 · Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

 · Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.

 · За учениците от ІІ  клас и ІІІ клас използване на входа за ЦДГ.

 · За учениците от І клас използване на първата класна стая към официалния вход на училището.

 

3. Междучасия.

· Задължително използване на маски.

· Правила учениците да не се струпват  на групи.

· Да се движат еднопосочно, от дясната част на коридора.

 · Свободен режим за ползване на тоалетните.

 

4. Входове

· Разделяне на паралелките при ползване на различните входове:

 • За учениците от І клас, ІV клас, V клас, VІ клас и VІІ клас – официалния вход.
 • За учениците от ІІ клас и ІІІ клас – входа за ЦДГ.

 

5. Закуска за учениците от І-ІV клас

· Хранене по график  след приключването на втория учебен час за съответния клас.

· Недопускане на споделяне на храни и напитки.

· Хранене в  класната стая, като закуските се предоставят от дежурния учител на класния ръководител.

 

 6. Училищен двор

· Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.

 · Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.

· Провеждане на повече занятия навън.

 · Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване.

·  Придружаване на учениците  от начален етап до входа

 

7. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация.

· Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.

· По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

· Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

 · Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по- голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

 

 8. Физкултурна стая

· Използване на физкултурната стая само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други  подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

 

9. Библиотека

· Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.

 

10. ,,Училищен плод и мляко“ по Държавен фонд „Земеделие“

 · Приемат се един път седмично. За всеки ученик се предоставя индивидуално пакетиран продукт.

 

11. Пречистване на въздуха

· всяко междучасие да се проветряват класните стаи и учителската стая.

 

Б. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището

· Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции.

 · Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19.

· Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.

 

В. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси

· Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището.

 · Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем.

 

 Г. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:

 · Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици).

· Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.

· Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет.

 както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 · Разработване или споделяне чрез сайта на училището : www.oy-gbenkovski.idwebbg.com на ръководства за учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси.

· Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за обучение. Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.

· Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение.

· Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.

· Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.

 

Д. Възпитателните мерки включват:

 1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.

 2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

 3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.

4. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

 

ІІІ.Използване на индивидуални защитни средства.

 

1.Носене на маски или шлемове:стълбища, коридори,  учителска стая  за всички ученици  и учители, в т.ч. от външните за институцията лица. В класните стаи носенето на лични предпазни средства има пожелателен характер.

 

ІV.Дезинфекция

Първа дезинфекция и почиставане преди учебните часове. Втора дезинфекция и почиставане / частично почистване на класните стаи:  брави,  ключове на     осветлението, повърхностите на чиновете и др./ през голямото  междучасие. 

Трета  дезинфекция и почистване след приключване на учебните часове на обяд. 

Четвърта дезинфекция и почистване след голямото междучасие в следобедните занятия. 

 

Почистване и дезинфекция на: подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорциключове за осветление, парапети,  мивка, кранове и др.       При наличие на потвърден случай на COVID19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия      трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час. Редовно изхвърляне на боклука. 

Учебните помещения се проветряват след приключването на всеки учебен час. 

 

 

 

V.Правила за поведение при съмнение или случай на COVID – 19 в училището.

1.При наличие на симптоми при ученик.

При наличие на симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.): На ученика се поставя маска и се изолира. Уведомяват се родителите на ученика и се изчаква тяхното пристигане. Ако пристигането на родителите е невъзможно, ученикът се прибира сам у дома. След напускането на ученика, помещението за изолация се дезинфектира. Ученикът се допуска отново на училище, когато бъде представена медицинска бележка от личния лекар, че ученикът  е клинично здрав.

 

2.В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик.

 • Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
  • Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
  • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
  • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди и до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

 • След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности,  предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия. 
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

3.При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.)

 

Първоначално поведение:

 • Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
 • Избягва се физически контакт с други лица.
 • При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 • Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
 • Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.
 • След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

 

4.В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек.

 • Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

 • Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
  • Родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
  • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
  • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
 • След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване,  влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

 

 

Календар

 

Контакти